10 ອັນດັບໂຮງຮຽນກົດໝາຍທີດີທີ່ສຸດໃນອາເມລິກາ

(GMT+08:00) 2013-04-17 14:40:53     cri

ອັນດັບທີ 10 ກໍ່ແມ່ນມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ມິ​ຊິ​ແກນ ວິທະຍາ​ເຂດ​ແອນ ອາລ໌​ເບີລ໌ ອັນ​ດັບ 10 ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ມິ​ຊິ​ແກນ ວິທະຍາ​ເຂດ​ແອນ ອາລ໌​ເບີລ໌ ຊື່​ເຕັມ: ໂຮງຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ມິ​ຊິ​ແກນ (University of Michigan Law School) ຈຳນວນ​ຜູ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຮຽນ: 1,149 ຄົນ ຈຳນວນ​ທີ່​ຮັບ: 21.4 % (ປະ​ມານ 245 ຄົນ)

ອັນດັບທີ 9 ກໍແມ່ນມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ເວີລ໌​ຈິ​ເນຍ ຊື່​ເຕັມກໍ່ແມ່ນ: ໂຮງຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ເວີລ໌​ຈິ​ເນຍ (University of Virginia School of Law) ຈຳນວນ​ຜູ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຮຽນ: 1,093 ຄົນ ຈຳນວນ​ທີ່​ຮັບ: 9.3 % (ປະ​ມານ 102 ຄົນ) .

ອັນດັບທີ 8 ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ເພນ​ຊິນ​ເວ​ເນຍ ອັນ​ດັບ 8 ກໍແມ່ນມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ເພນ​ຊິນ​ເວ​ເນຍຊື່​ເຕັມ: ໂຮງຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ເພນນ໌ (Penn Law School) ຈຳນວນ​ຜູ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຮຽນ: 805 ຄົນ ຈຳນວນ​ທີ່​ຮັບ: 17.4 % (ປະ​ມານ 140 ຄົນ) 

ອັນດັບທີ 7 ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ຄາ​ລິ​ຟອລ໌​ເນຍ ວິທະຍາ​ເຂດ​ເບິລ໌​ກີຍ໌ ຊື່​ເຕັມກໍ່ແມ່ນ: ໂຮງຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ ເບິລ໌​ກີຍ໌ (Berkeley Law School) ຈຳນວນ​ຜູ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຮຽນ: 869 ຄົນ ຈຳນວນ​ທີ່​ຮັບ: 12.7 % (ປະ​ມານ 110 ຄົນ) 

ອັນດັບທີ 6 ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ນິວ​ຍອລ໌​ກ ມີຊື່​ເຕັມກໍແມ່ນ: ໂຮງຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ນິວ​ຍອລ໌​ກ (NYU Law School) ຈຳນວນ​ຜູ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຮຽນ: 1,464 ຄົນ ຈຳນວນ​ທີ່​ຮັບ: 24.2 % (ປະ​ມານ 354 ຄົນ) 

ອັນດັບທີ 5 ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ຊິ​ຄາ​ໂກ ອັນ​ດັບ 5 ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ຊິ​ຄາ​ໂກ ຊື່​ເຕັມ: ໂຮງຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ຊິ​ຄາ​ໂກ (University of Chicago Law School) ຈຳນວນ​ຜູ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຮຽນ: 624 ຄົນ ຈຳນວນ​ທີ່​ຮັບ: 17.5 % (ປະ​ມານ 109 ຄົນ) ອັນ​ດັບ​ໃນ​ປີ 2012 .

ອັນດັບທີ 4 ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ໂຄ​ລຳ​ເບຍ ຊື່​ເຕັມກໍ່ແມ່ນ: ໂຮງຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ໂຄ​ລຳ​ເບຍ (Columbia Law School) ຈຳນວນ​ຜູ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຮຽນ: 1,331 ຄົນ ຈຳນວນ​ທີ່​ຮັບ: 15.8 % (ປະ​ມານ 210 ຄົນ) ອັນ​ດັບ​ໃນ​ປີ 

ອັນດັບທີ 3 ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ຮາລ໌ເອີດລ ອັນ​ດັບ 3 ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ຮາລ໌​ເວີດລ ຊື່​ເຕັມ: ໂຮງຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ຮາລ໌​ເວີດລ (Harvard Law School) ຈຳນວນ​ຜູ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຮຽນ: 1,679 ຄົນ ຈຳນວນ​ທີ່​ຮັບ: 13.3 % (ປະ​ມານ 223 ຄົນ) 

ອັນດັບທີ 2 ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ສະ​ແຕນ​ຟອລ໌​ ມີຊື່​ເຕັມກໍ່ແມ່ນ: ໂຮງຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ສະ​ແຕນ​ຟອລ໌​ດ (Stanford Law School) ຈຳນວນ​ຜູ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຮຽນ: 571 ຄົນ ຈຳນວນ​ທີ່​ຮັບ: 9.8 % (ປະ​ມານ 55 ຄົນ) 

ສໍາລັບໂຮງຮຽນກົດໝາຍທີດີທີ່ສຸດໃນອາເມລິກາອັນດັບທີ 1 ກໍ່ແມ່ນມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ເຍນ ມີຊື່​ເຕັມກໍ່ແມ່ນ: ໂຮງຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ເຍນ (Yale Law School) ຈຳນວນ​ຜູ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຮຽນ: 638 ຄົນ ຈຳນວນ​ທີ່​ຮັບ: 7.9 % (ປະ​ມານ 50 ຄົນ) ຖືວ່າເປັນໂຮງຮຽນກົດໝາຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອາເມລິກາ.