■ພາກຊິນຈຽງ
>>[ສະພາບກວມລວມຂອງເຂດຊິນຈຽງ]
ສະພາບກວມລວມຂອງເຂດຊິນຈຽງ
ສິ່ງແວດລ້ອມພູມສາດ 
ປະຫວັດສາດເຂດຊິນຈຽງ
ແຫລ່ງພະລັງງານ 
>>[ເສດຖະກິດຂອງຊິນຈຽງ]
ອຸດສາຫະກຳຂອງຊິນຈຽງ
ກະສິກຳຂອງຊິນຈຽງ 
ການລ້ຽງສັດຂອງຊິນຈຽງ
ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຈຸດພິເສດ 
>>[ຊົນເຜົ່າຂອງເຂດຊິນຈຽງ]
ເຜົ່າໄວອູເອີເຜົ່າກາສັກເຜົ່າເຄີເຄິສ
>>[ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ເຂດຊິນຈຽງ]

ຫນອງຄານັສ   •ເມືອງໂລລັນບູຮານ
ຖ້ຳພະພຸດທະຮູບພັນຕົນ
ຕູລູຟານ  •ເມືອງຄັສເມືອງເຫີທຽນ 
>>[ສາສະໜາຂອງເຂດຊິນຈຽງ]
ບ່ອນທີ່ມີຫລາຍສາສະຫນາມາຄົບກັນ
ສາສະນິກະຊົນຊີນຈຽງ 

■ພາກຕິເບດ
>>[ສະພາບເຂດຕິເບດ] 
ສະພາບເຂດຕິເບດພູມປະເທດສັງເຂບ
ປະຫວັດສາດກັບສະພາບປະຈຸບັນ
>>[ຊົນເຜົ່າຂອງເຂດຕິເບດ]
ສະພາບຫຍໍ້ເຜົ່າຕິເບດເຜົ່າເມີນປາ
ເຜົ່າໂລ້ປາ 
>>[ເສດຖະກິດຂອງເຂດຕິເບດ]
ອຸດສາຫະກຳກະສິກຳ •ການລ້ຽງສັດ
ການປ່າໄມ້ກິດຈະການຊ່ອຍເຫຼືອຕິເບດ 
>>[ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວຂອງຕິເບດ]
ຫນອງນາມູໂຊ •ວັງບຸດຕະລາ
ວັດຕ້າຈ່າວວັດຈາສືລຸນປູ້ 
>>[ການສຶກສາເຂດຕິເບດ] 
ສະພາບການສຶກສາຂອງຕິເບດ 
>>[ສາສະໜາເຂດຕິເບດ]
ພຸດທະສາສະຫນານິກາຍຕິເບດ
 ແລະວັດລາມະ
ຮີດຄອງປະເພນີສາສະຫນາຂອງ
 ມວນຊົນຕິເບດ

>>[ວັດທະນະທຳຕິເບດ]
ຮູບຖາງຄາຮູບປັ້ນນ້ຳມັນເນີຍ
ລິເກຕິເບດ