[ສະພາບສັງເຂບແພດສາດດັ້ງເດີມຂອງຈີນ]
ສະພາບສັງເຂບແພດສາດດັ້ງເດີມຂອງຈີນ 
[ແພດສາດຈີນ]
ປະຫວັດແພດສາດຈີນ
ທິດສະດີພື້ນຖານແພດສາດຈີນ 
ວິທີບົ່ງມະຕິຂອງແພດສາດຈີນ 
[ຢາຈີນ]
ຢາຈີນ 
[ປັກເຂັມ]
ປັກເຂັມ 
[ນວດ]
ນວດ
[ແພດສາດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ]
ສະພາບສັງເຂບແພດສາດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ
ແພດສາດເຜົ່າຕິເບດ 
ແພດສາດເຜົ່າມົງໂກນ  
ແພດສາດເຜົ່າເວິຍອູເອີ 
ແພດສາດເຜົ່າເກົາຫຼີແພດສາດເຜົ່າຈ້ວງ  
ແພດສາດເຜົ່າຫຸຍແພດສາດເຜົ່າມົ້ງ