>>[ລາຊະວົງຕ່າງໆຂອງຈີນ]
ລາຊະວົງເຊ້ຍ ລາຊະວົງທຳອິດໃນປະຫວັດ
ສາດຂອງຈີນ

ລາຊະວົງຊ່າງ ລາຊະວົງທຳອິດທີ່ມີການ
ບັນທຶກໄວ້ໃນປະຫວັດສາດຈີນ
 
ລາສະວົງຊີໂຈ່ວກັບສະໄຫມຊຸນຊິວ
 ຍຸດທະຈັກ

ລາຊະວົງຊິນ ລາຊະວົງສັກດິນາ
ທຳອິດຂອງຈີນ
 
ລາຊະວົງຮັ້ນ 
ລາຊະວົງເວິ້ຍຈິ້ນແລະລາຊະວົງຫນານໄປ 
ລາຊະວົງຊຸຍແລະລາຊະວົງຖາງ 
ລາຊະວົງຊົ້ງ
ລາຊະວົງຢວນ 
ລາຊະວົງມິງ 
ລາຊະວົງເຊັ່ງ 
>>[ບົດນິພົນປະຫວັດສາດທີ່ມີຊື່ສຽງ
 ຂອງຈີນ]

ວິທະຍາຍຸດຂອງຊຸນຈື
ປຶ້ມບັນທຶກປະຫວັດສາດ
>>[ສະໄໝຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນປະຫວັດ
 ສາດຈີນ]

ຫ້າສະໄໝຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນປະຫວັດ
 ສາດ
 
>>[ຄວາມລັບພັນປີ]
ຄວາມລັບທີ່ຊີຟູໄປຍີ່ປຸ່ນ
ຄວາມລັບທີ່ຂຸດຄູຫາໂມ້ກ່າວຕຸນຮວງ
ວັດຖຸບູຮານຂອງສວນຢວນມິງຢວນ
 ດຽວນີ້ຢູ່ໃສ
 
ຫີນກະດູກທະນີຄົນປັກກິ່ງຢູ່ໃສ 
ຄວາມລັບຂອງສະຫນຸມເອກຢາງ 
ຄວາມລັບຂອງສຸສານຊິນຊີອວງເຕ້
>>[ຄວາມຮູ້ປະຫວັດສາດຂອງຈີນ]
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງຜ້າໄຫມ 
ກ່ຽວກັບຊື່ຂອງດ່ານກຳແພງຍັກ 
ເລື່ອງກ່ຽວກັບຊື່ຂອງເກາະໄຕ້ຫວັນ
ເປັນຫຍັງຄົນຈີນຖືກເອີ້ນເປັນຜູ່ສືບທອດ
 ຂອງມັງກອນ

ວັດທະນະທຳຊື່ແລະນາມສະກຸນຂອງຈີນ 
ວິທີລ້ຽງມ້ອນຂອງຈີນແມ່ນເຜີຍແຜ່ໄປ
 ຝ່າຍຕາເວັນຕົກແນວໃດ?

ຄວາມເປັນມາແລະການປ່ຽນແປງຂອງ
 ຕົວຫນັງສືຈີນ
 
ສຽງຂອງລະຄັງຢົງເລີສົ່ງໄປບ່ອນທີ່
 ໄກ 45 ກິໂລແມັດໄດ້

ສະພາບອັດສະຈັນຂອງເມືອງເກົ່າປັກກິ່ງ
 ທີ່ການສຳຫລວດທາງໄກປະກົດເຫັນ

ເຂັມກະດູກແລະເຄື່ອງເອ້ຂອງທະນີຄົນ
 ຊານຕິງ