>>[ກາບກອນສະໄໝບູຮານຂອງຈີນ]
ທ່ານຊູຊື ນັກປະພັນທີ່ມີພອນສະຫວັນ
ທ່ານຕູຟູ ປັນຊະຍາເມທີນັກກະວີ 
ທ່ານລີປາຍ ເທວະດານັກກະວີ 
ກາບກອນທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນລາຊະວົງ
 ຖາງຂອງຈີນ
 
ທ່ານທາວຢວນມີງ ນັກກະວີທີ່ແຕ່ງຄຳ
 ກອນລູກທົ່ງ
 
ທ່ານຊຸຍຢວນແລະກາບການຂອງທ່ານ 
ປຶ້ມ”ຊືຈີງ” ປຶ້ມຊຸມນຸມກາບກອນເຫຼັ້ມ
 ທຳອິດຂອງຈີນ
 
>>[ວັນນະຄະດີລະຄອນແຜນບູຮານ]
ລີຢຸຍ ນັກແຕ່ງບົດລະຄອນ 
ທ່ານກວນຮ້ານຊີງ ນັກຂຽນລະຄອນ
 ທີ່ມີຊື່ສຽງ
 
>>[ນະວະນິຍາຍແຜນບູຮານຂອງຈີນ]
ທ່ານພູຊົງລີງກັບນະວະນີຍາຍເລື່ອງ
 ”ລຽວຈາຍຈື້ຢີ້”
 
ນະວະນິຍາຍເລື່ອງໄຊອິວ
ນະວະນິຍາຍເລື່ອງສາມກົກ 
ນະວະນິຍາຍເລື່ອງຄວາມຝັນໃນ
 ຫໍວິມານແດງ
 
>>[ມະຫາກາບ]
ເລື່ອງ”ຊີວະປະຫວັດຂອງເຈົ້າເກີຊ້າເອີ” 
ເລື່ອງ”ຈຽງເກີເອີ” 
ເລື່ອງ”ມານາສ໌”