>>[ຮູບແຕ້ມສະໄໝບູຮານຂອງຈີນ]
ຊິວອີງກັບັ"ຮູບແຕ້ມແດນສະຫວັນສວນ
 ຕົ້ນຄາຍ"ຂອງເພິ່ນ
 
ຖາງອີງກັບ”ຮູບແຕ້ມຂີ່ລໍເມືອບ້ານ”
 ຂອງເພິ່ນ
 
>>[ຮູບປັ້ນໃນສະໄໝບູຮານຈີນ]
ຮູບປັ້ນທະຫານຫທີ່ນັ່ງຄຸເຂົ່າຍິງທະນູ 
ຮູບປັ້ນຜູ້ຕີກອງຂັບລຳ 
ເສືອເງິນ • ເຈົ້າແມ່ກວນອິນພັນມື 
ຮູບປັ້ນມ້າຂີ່ນົກແອ່ນບິນ
ຊາມປັ້ນດິນເຜົາສີມີຮູບເຕັ້ນລຳດຶກດຳບັນ 
>>[ການຄົ້ນພົບດ້ານບູຮານນະຄະດີ
 ທີ່ສຳຄັນຂອງຈີນ]

“ເສັ້ນທາງຜ້າໄໝ"ໃນສະໄໝບູຮານ
 ຂອງຈີນ
 
ຄູຫາມ້າຍຈີຊ່ານແລະຄູຫາລົງເມີນໂລ້ຢາງ
ສຸສານຂອງເຈີງໂຮອີແລະລະຄັງແຖວ
ຊາກເມືອງຮ້າງອີງແລະຕົວໜັງສືທີ່ຄວັດ
 ໃສ່ອອງເຕົ່າແລະກະດູກສັດ
 
ບູຮານນະຄະດີຢູ່ສຸສານເຈົ້າຊີວິດຊີ່ເຊ້ຍ 
ບູຮານນະຄະດີຢູ່ວັດທຳມະທະວານ
 ແຂວງສ້ານຊີ່
 
ບູຮານນະຄະດີຢູ່ຊານຊີງຕຸຍ 
ບູຮານນະຄະດີຢູ່ສຸສານຈູລິງລາຊະວົງມິງ
ບູຮານນະຄະດີຢູ່ສຸສານຊ້ຽວລິງ
 ລາຊະວົງມິງ
 
ບູຮານນະຄະດີຢູ່ສຸສານເຈົ້າຊີວິດ 13 ອົງ
 ລາຊະວົງມິງ
ສຸສານລາຊະວົງຮັ້ນທີ່ເມືອງໝານແລະ
 ເສື້ອຢົກໄໝຄຳ
 
ຈາກຈຸ້ມສຸສານບູຮານທີ່ເມືອງເຮີຈາງ
 ແຂວງກຸ້ຍໂຈວຊອກຫາເມືອງບູຮານເຢ້ລາງ
 
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາກັບຈີນ 
ສຸສານລາຊະວົງຮັ້ນມາວາງຕຸຍທີ່ເມືອງ
 ຊາງຊ່າແຂວງຫູນານ
 
ຄູຫາໂມ້ກ່າວຕຸ່ນຮວງ 
ສະພາບການຂຸດລົດມ້າທອງໃນສຸສານ
 ຊິນສີຮົງເຕ

ຮູບປັ້ນທະຫານມ້າຊິນສີຮົງເຕແມ່ນປັ້ນ
 ແນວໃດ
 
ໝໍ້ຊີໝູອູ້ ເຄື່ອງທອງສຳລິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່
ໃນໂລກແມ່ນຫຼໍ່ແນວໃດ