>>[ປະເພດຫິ້ຼນ]
ໜັງຕະລຸງ(1)
ໜັງຕະລຸງ(2) 
ໜັງຕະລຸງ(3) 
ເຄື່ອງຫິ້ຼນປັ້ນດ້ວຍດິນ(1)
ເຄື່ອງຫິ້ຼນປັ້ນດ້ວຍດິນ(2) 
ເຄື່ອງຫິ້ຼນປັ້ນດ້ວຍດິນ(3) 
ເຄື່ອງຫິ້ຼນປັ້ນດ້ວຍດິນ(4) 
ເຄື່ອງຫິ້ຼນປັ້ນດ້ວຍດິນ(5) 
ເຄື່ອງຫິ້ຼນປັ້ນດ້ວຍດິນ(6) 
ຮູບອີປັອກໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ 
ເຄື່ອງຫິ້ຼນຖັກແສ່ວຂອງແຂວງສ້ານຊີ 
ເຄື່ອງຫິ້ຼນ”ພະຍາລີງແລະ
  ພະກຸນສິນແປດ”
 
ໝາກນ້ຳເຕົ້າໃສ່ຈີ່ລໍ່ 
ຮູບຄົນຟາດເຂົ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງຫຼິ້ນ 
ຮູບຄົນໄມ້ທ່ອນ 
ວ່າວ ລະຄອນໂນ້ • ລະຄອນຕີ້
>>[ປະເທດປະດັບ]
ຮູບເອ້ປີໃໝ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍແຜ່ນໄມ້ຂອງຈີນ 
ຮູບເຈ້ຍຕັດພົນລະເຮືອນຂອງຈີນ 
ຮູບເອ້ປີໃໝ່ແຂວງຊ່ານຊີ່ 
ເຄື່ອງເອ້ທີ່ຊື່ວ່າ”ນີກວ້າຫູ” 
ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ຊື່ວ່າ”ປູ້ຫຼ້າວຫູ” 
>>[ເຄືອງປະດັບເສື້ອຜ້າ]
ຜ້າບ່ຽງຢຸນຈ່ຽນ 
ເກີບແສ່ວເຜົ່າອີ 
ກະເປົ່ານ້ອຍ 
ເຄື່ອງແສ່ວລິນເຟີ່ນແຂວງຊ່ານຊີ່
ເຄື່ອງຊຸດເຜົ່າພານຢ້າວ 
ເຄື່ອງແສ່ວເຜົ່າມົ້ງ 
ແຜ່ນແພພິມລາຍສີຄາມ 
ຕູໂຕ່ວ 
ກະແຈແຂວນເພື່ອອາຍຸໝັ້ນຍືນ 
ເຄື່ອງເອ້ຂອງເຜົ່າປາຍ
ສາດເກີບ 
ເສື້ອຮ້ອຍຄອບຄົວ 
ກະເປົ່ານ້ອຍ 
>>[ປະເພດເທບພະເຈົ້າ]
ເທບພະເຈົ້າໃນວິຈິດຕະກຳພື້ນເມືອງ
 ຂອງຈີນ ( 1 )

ເທບພະເຈົ້າໃນວິຈິດຕະກຳພື້ນເມືອງ
 ຂອງຈີນ ( 2 )

ເທບພະເຈົ້າໃນວິຈິດຕະກຳພື້ນເມືອງ
 ຂອງຈີນ (3)

ເທບພະເຈົ້າໃນວິຈິດຕະກຳພື້ນເມືອງ
 ຂອງຈີນ (4)

ເທບພະເຈົ້າໃນວິຈິດຕະກຳພື້ນເມືອງ
 ຂອງຈີນ (5)
ເທບພະເຈົ້າໃນວິຈິດຕະກຳພື້ນເມືອງ
 ຂອງຈີນ (6)
 
ເຄື່ອງມັດດ້ວຍເຈ້ຍເມືອງຊາວແຂວງ
 ຊ່ານຕົງ

ສິລະປະເຄື່ອງມັດດ້ວຍເຈ້ຍ 
ມ້າເຈ້ຍຮັບເງິນ 
ງິ້ວທ້ອງຖິ່ນ   • ລົງຜີ
>>[ເຄື່ອງປະດັບເຮືອນ]
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ(1) 
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ(2) 
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ(3)
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ(4) 
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ(5) 
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ(6) 
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ(7) 
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ(8) 
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ(9) 
ຕຶກໄມ້ພື້ນເມືອງຢູ່ພາກໃຕ້ຈີນ
ຂາຕັ້ງຊາມລ້າງໜ້າຈີນ 
ຕູ້ໃນເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນອັນເປັນມູນ
 ເຊື້ອຂອງຈີນ
 
ຂ້ອງ 
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງບ້ານວົງຕະກຸນວາງ 
ແມວຫວາ 
ເບົ້າແບບອາຫານ 
ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບ້ານວົງຕະກຸນຊຽວ
 ແຂວງຊ່ານສີ່
 
ຝາຂອງວັດລິງສືເວີນແຂວງຊ່ານສີ່ 
ເຄື່ອງຂີດເສັ້ນຊື່ຂອງຊ່າງໄມ້ 
ຕຽງອໍລະຫານ