>>[ເຄື່ອງເສບ]
ເຢີວາຟູ  • ພິນລິວຊິນ  • ພິນກູຊິນ 
ພິນເຈ່ຍເຢ່  • ພິນໂຫປູ້ຊື ພິນຕົງປູ້ລາ 
ພິນຫງຽນ 
ພິນຄົງໂຫວ 
>>[ເຄື່ອງ​​ເສບ​ປະ​ເພດ​ສ]
ຊໍປານຫູຊໍຫົວມ້າຊໍໄລຊິນ 
ຊໍຂາງົວ ຊໍກ່າວຫູ  •ຊໍອູ້ 
>>[ເຄື່ອງ​​ເສບ​ປະ​ເພດ​ເປົ່າ]
ຂຸ່ຍຊີປີລີຂຸ່ຍໂຫວກວນ ຂຸ່ຍຊ່ຽວ
ຂຸ່ຍກວນຈື ຊຸນ  •ແຄນ
ຂຸ່ຍຫມາກນ້ຳເຕົ້າປີ່
>>[ເຄື່ອງ​ເສບ​ປະ​ເພດ​​ເຄາະສາຍ]
ຂິມຢາງຊິນ
>>[ເຄື່ອງ​ເສບປະ​ເພດ​ມີ​ລີ້ນ]
ໂຄວສຽນ 
>>[ເຄື່ອງ​ເສບປະ​ເພດ​​ເຄາະ]
ຊິງລະຄັງແຖວຄ້ອງກອງ