[ນັກແຕ່ງນົດເພງ]
ທ່ານລິວເວີນຈິນ • ທ່ານກາວເວເຈຍ 
ທ່ານຟູລິນ • ທ່ານວັງໂລປິນ 
ທ່ານເລເຈີນປາງ • ທ່ານຈາງລີ
ທ່ານຖຽນຮ້ານ • ທ່ານຊູເພຕົງ 
ທ່ານຊຽວຢູ • ທ່ານເນ້ເອີ 
ທ່ານລິວທຽນຮວາ 
[ນັກບັນຊາ]
ທ່ານຢຽນລຽງຄູນ 
ທ່ານພຽວຕົງເຊີງ 
ທ່ານຫູປິງຊູ 
ທ່ານເສີນເຊຍຢາງ 
ທ່ານນາງເຈີ້ງສຽວອິງ 
ທ່ານຫຼີເຕີລູນ 
ທ່ານເສີນໂຈຮວງ 
ທ່ານເພີງຊິວເວີນ 
[ນັກຮ້ອງເພງ]
ນາງຖາງຊ້ານ ທ່ານອຽນເວເວີນ 
ທ່ານຢາງຮົງຈີ ທ່ານຫຼູຈີຮົງ
ທ່ານລ້ຽວຊ່າງຢົງ ນາງໂກລານອີງ 
ນາງຈາງເຢ ນາງອູປີ້ເຊຍ 
ທ່ານເສີງຈື້ ນາງຊົ້ງຈູອີງ
ທ່ານຈຽງຕ້າເວ ນາງໂຈວສຽວຢຽນ
ທ່ານຫູຊົ່ງຮວາ 
[ນັກເສບ]
ທ່ານວາງຊືເຮີງ • ທ່ານເຊີ້ງຈົ່ງໂກ 
ນາງຖາງຈູ້ນຊຽວ • ທ່ານເຊ່ຍເວີຍ 
ທ່ານຈ້າວຊົ່ງທິງ • ທ່ານຫຼູຢື້ຢົງ 
ທ່ານລິວເຕີໄຫ • ທ່ານລິວມິງຢວນ
ທ່ານຟູຊົ່ງ    • ນາງຊົ້ງເຟ່