>>[ສະພາບເສດຖະກິດໂດຍສັງເຂບ]
ສະພາບເສດຖະກິດໂດຍສັງເຂບ 
>>[ອົງປະກອບອຸດສາຫະກຳ]
ສະພາບພື້ນຖານຂອງອົງປະກອບ
 ອຸດສາຫະກຳ

ກະສິກຳ  •ອຸດສາຫະກຳ 
ຂະແໜງການບໍລິການ 
>>[ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ]
ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຕະຫຼາດ
 ສັງຄົມນິຍົມ
ອົງປະກອບຂອງລະບອບກຳມະສິດ 
>>[ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ]
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ 
>>[ສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນ]
ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ນະໂຍບາຍລົງທຶນ 
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດແລະຕົວເມືອງແຄມ
 ທະເລທີ່ໄຂປະຕູສູ່ພາຍນອກ
 
ເຂດພັດທະນາເຕັກນິກເສດຖະກິດຂອງລັດ 
ເຂດພັດທະນາໄຮເຕັກລະດັບຊາດ
ເຂດປອດພາສີ 
>>[ການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ]
ສະພາບການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ
ການໃຊ້ທຶນພາຍນອກ 
ບໍລິສັດຂ້າມຊາດຕົ້ນຕໍທີ່ຕັ້ງຢູ່ຈີນ 
>>[ລະບົບການເງິນ]
ທະນາຄານແລະການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ
ຫຼັກຊັບແລະຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ 
ການປະກັນໄພແລະການຕິດຕາມຄຸ້ມ
 ຄອງການປະກັນໄພ

ເງິນຢວນຈີນກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ
 ຕ່າງປະເທດ
 
>>[ຊີວິດເສດຖະກິດ]
ລາຍໄດ້ແລະການບໍລິໂພກຂອງໄທເມືອງ 
ການປະກັນສັງຄົມ
>>[ກິດຈະການໃຫຍ່ຫຼວງ]
ກິດຈະການຮ່ອມຊ່ານເຊຍແມ່ນ້ຳຢາງເຊ
ກິດຈະການເປັ່ງນ້ຳຈາກພາກໃຕ້ໄປສູ່
 ພາກເໜືອ
 
ກິດຈະການທາງລົດໄຟຊິງໄຫຼຕິເບດ
ສົ່ງອາຍແກັສທຳມະຊາດຈາກພາກຕາ
ເວັນຕົກໄປສູ່ພາກຕາເວັນອອກ

ກິດຈະການສົ່ງໄຟຟ້າຈາກພາກຕາເວັນ
 ຕົກໄປໃຫ້ພາກຕາເວັນອອກ

>>[ການພັດທະນາພາກຕາເວັນຕົກ
 ຢ່າງຂະໜາດໃຫຍ່]

ການພັດທະນາພາກຕາເວັນຕົກ
 ຢ່າງຂະໜາດໃຫຍ່

>>[ສ້າງແຫຼ່ງອຸດສາຫະກຳເກົ່າຢູ່ພາກ
 ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຈີນໃຫ້ຈະເລີນ
 ຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນຄືນໃໝ່]

ສ້າງແຫຼ່ງອຸດສາຫະກຳເກົ່າຢູ່ພາກຕາເວັນ
 ອອກສຽງເໜືອຈີນໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ
 ຄືນໃໝ່