■ພາກຊົນເຜົ່າ
>>[ສະພາບຫຍໍ້ຂອງຊົນເຜົ່າ]
ສະພາບສັງເຂບຊົນເຜົ່າຂອງຈີນ 
ຊົນເຜົ່າທີ່ມີປະຊາກອນ 5 ລ້ານຄົນຂຶ້ນໄປ
ຊົນເຜົ່າທີ່ມີປະຊາກອນໜຶ່ງແສນຄົນລົງລຸ່ມ
ນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າຂອງຈີນ 
ການອົບຮົມແລະເລືກເຟັ້ນພະນັກງານ
 ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ

>>[ເສດຖະກິດແລະສັງຄົມຊົນເຜົ່າ]
ເສດຖະກິດຊົນເຜົ່າຂອງຈີນ
ວິທະຍາສາດເຕັກນິກຂອງຊົນເຜົ່າຈີນ 
ການສຶກສາຊົນເຜົ່າຂອງຈີນ
ວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າຂອງຈີນ 
>>[ບຸນຊົນເຜົ່າທີ່ສຳຄັນ]
ວັນບຸນຊົນເຜົ່າທີ່ສຳຄັນຂອງຈີນ 

■ພາກສາສະໜາ
>>[ສະພາບປັດຈຸບັນດ້ານສາສະໜາ] 
ສະພາບປະຈຸບັນຂອງສາສະຫນາຈີນ
ສາສະໜາຕົ້ນຕໍຂອງຈີນ 
>>[ນະໂຍບາຍແລະການໄປຫາສູ່ກັນ
  ທາງສາສະໜາ]

ນະໂຍບາຍສາສະຫນາຂອງຈີນ
ການໄປມາຫາສູ່ກັນທາງສາສະໜາ