>>[ສະພາບສັງເຂດ]
ສະພາບສັງເຂບການກໍ່ສ້າງຂອງຈີນ 
>>[ປະເພດສິ່ງກໍ່ສ້າງປະຊາຊາດຈີນ]
ສິ່ງກໍ່ສ້າງລາຊະສຳນັກ
ສິ່ງກໍ່ສ້າງວັດວາອາຮາມ 
ສິ່ງກໍ່ສ້າງສວນພັກຜ່ອນສິ່ງກໍ່ສ້າງສຸສານ 
ເຮືອນຢູ່ປະຊາຊົນຂອງຈີນ
>>[ສິ່ງກໍ່ສ້າງໃນສະໄໝບູຮານ]
ສະພາບກວມລວມຂອງເຄຫະສະຖານ
 ສະໄໝບູຮານ

ເຄຫະສະຖານລາຊະວົງທາງ 
ເຄຫະສະຖານລາວະວົງຊົ້ງ
ເຄຫະສະຖານລາຊະວົງຢວນ 
ເຄຫະສະຖານລາດຊະວົງມິງ
ເຄຫະສະຖານລາຊະວົງຊີງ 

>>[ສິ່ງກໍ່ສ້າງໃນຍຸກປັດຈຸບັນ]
ສະພາບສັງເຂບຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງຍຸກປັດຈຸບັນ
 ຂອງຈີນ
 
ເຄຫະສະຖານທີ່ມີຈຸດພິເສດສະໄໝປະຈຸບັນ
 ຂອງຈີນ

>>[ຊ່າງອອກແບບສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ມີຊື່ສຽງ]
ສະຖາປະນິກທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຈີນ