ພາກການສຶກສາ
>>[ສະພາບການສຶກສາ]
ການສຶກສາທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໝູ່
 ໃນໂລກ
 
>>[ລະບອບການສຶກສາ] 
ການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ
ການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ
ການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ 
ການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມປາຍ
ການສຶກສາຊັ້ງສູງ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
>>[ລະບອບສອບເສັງ]
ການເສັງຊັ້ນກາງ
ການເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ 
ການເສັງເຂົ້າຮຽນເອົາປະລິນຍາໂທແລະ
 ປະລິນຍາເອກ
ການເສັງເອົາໃບຢັ້ງຢືນ 
>>[ໂຮງຮຽນຊັ້ນສູງທີ່ຊື່ສຽງຂອງຈີນ]
ສະພາບສັງລວມຂອງໂຮງຮຽນຊັ້ນສູງຈີນ
ມະຫາວິທະຍາໄລປັກກິ່ງ
ມະຫາວິທະຍາໄລຊິງຮວາ 
ມະຫາວິທະຍາໄລຝູຕ້ານ
ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູປັກກິ່ງ
ມະຫາວິທະຍາໄລນານກິ່ງ
ມະຫາວິທະຍາໄລຈົ່ງຊານ
ມະຫາວິທະຍາໄລອູຮ້ານ
ມະຫາວິທະຍາໄລເຈີຈຽງ 
ມະຫາວິທະຍາໄລເຊສວນ
ມະຫາວິທະຍາໄລຄົມມະນາຄົມຊຽງໄຮ້ 
>>[ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຮຽນຢູ່ຈີນ]
ສະພາບສັງລວມຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະ
 ເທດທີ່ມາຮຽນຢູ່ຈີນ
ການຮຽນພາສາຈີນ
ການເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈີນ 
 

ພາກວິທະຍາສາດ
ສະພາບສັງເຂບດ້ານວິທະຍາສາດ
 ເຕັກນິກຈີນ

ແຜນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກນິກ
 ລະດັບຊາດຈີນ

ອົງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງຈີນ
ການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າລະຫວ່າງຈີນກັບຕ່າງ
 ປະເທດ