ບົດທີ 1 ທັກທາຍ​ສະບາຍດີ

 ຄຳ​ເຫັນ
 
  • ​ເບິ່ງ
  • ຮຽນ
  • ຝຶກ
  • 正常播放     你好。Nǐ hǎo.
    ສະບາຍດີ ​ໃນ​ພາສາ​ຈີນ, ມີ​ຫລາຍໆ​ວິທີ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄຳ​ວ່າ"ສະບາຍດີ". ຄຳ​ທີ່ ​ເວົ້າ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ນັ້ນ​ແມ່ນ 你好nǐhǎo.你 ​nǐແປ​ວ່າ​"​ເຈົ້າ",好hǎo​ແປ​ວ່າ"ດີ"ຫລື​ວ່າ"ສະບາຍດີ".​ເວົ້າລວມກັນ​ກໍ່​ ແມ່ນ:​ເຈົ້າສະບາຍດີ ​ແປ​ວ່າ 你好nǐ hǎo.你好nǐ hǎo ສາມາດ​ເວົ້າ​ໄດ້​ໃນ​ທຸກ​​ເວລາ,ທຸກ ກໍລະນີ​ແລະ​ເວົ້າຕໍ່​ຄົນ​ ທົ່ວ​ໄປ.ບໍ່​ວ່າ​ແມ່ນ​ຄົນ​ແປກ​ຫນ້າ​ຫລື​ວ່າ​ຄົນ​ທີ່ຮູ້ຈັກ​ກັນມາກ່ອນ ກໍ່​ເວົ້າ​ໄດ້.ຕົວຢ່າງ​ວ່າ:ສອງ​ຄົນ​ພົບ​ກັນ,ຜູ່​ຫນຶ່ງ​ເວົ້າ ວ່າ:你好nǐhǎo,ອີກ​ຜູ່​ຫນຶ່ງກໍ່​ຕອບ ​ວ່າ:你好nǐhǎo ​ໄດ້​ຄື​ກັນ. ການ​ອອກສຽງ:你 nǐອອກສຽງ​ຄ້າຍຄື​ກັບ"ຫນີ້"ຂອງ​ພາສາ​ລາວ, 好 hǎoອອກສຽງ​ຄື​ກັບ "ຫ້າວ"ຂອງ​ພາສາ​ລາວ.