ຄົບຄົວໃນຕົວເມືອງຈີນ

2022-05-16 09:55:46 ​ຊີ​ອາ​ໄອ

ຄອບຄົວຄືຈຸລັງຂອງສັງຄົມ, ທັງແມ່ນໂຮງຮຽນແຫ່ງທຳອິດຂອງຄົນເຮົາ. ວັນທີ 15 ພຶດສະພາແຕ່ລະປີແມ່ນວັນຄອບຄົວສາກົນ ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ເພື່ອຢາກຍົກສູງຕິຂອງຄົນທັງຫຼາຍຕໍ່ບັນຫາຄອບຄົວ, ຊຸຍູ້ຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ ຄວາມສຸກແລະຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຄອຄົວ. ຫົວຂໍ້ຂອງວັນຄອບຄົວສາກົນປີນີ້ແມ່ນ: ຄອບຄົວກັບການຫັນເປັນຕົວເມືອງ.


ຄອບຄົວຄືຈຸລັງຂອງສັງຄົມ, ທັງແມ່ນໂຮງຮຽນແຫ່ງທຳອິດຂອງຄົນເຮົາ. ວັນທີ 15 ພຶດສະພາແຕ່ລະປີແມ່ນວັນຄອບຄົວສາກົນ ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ເພື່ອຢາກຍົກສູງຕິຂອງຄົນທັງຫຼາຍຕໍ່ບັນຫາຄອບຄົວ, ຊຸຍູ້ຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ ຄວາມສຸກແລະຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຄອຄົວ. ຫົວຂໍ້ຂອງວັນຄອບຄົວສາກົນປີນີ້ແມ່ນ: ຄອບຄົວກັບການຫັນເປັນຕົວເມືອງ.