ສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງປອງດອງກັນ

2022-12-29 14:58:17 CRI

    ຈາກພູພຽງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຫິມະ ຮອດຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ມີສັດປ່າອັນລໍ້າຄ່າຫຼາກຫຼາຍປະເພດ, ສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆຢູ່ຮ່ວມກັນ, ມະນຸດ ແລະທໍາມະຊາດຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ.