ການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງບ້ານຢູ່ເທິງພູສູງຊັນ

2023-02-16 17:11:57 criຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຕັດສາຍພົວພັນກັບພາຍນອກແມ່ນເປັນແນວໃດ


ຫຼາຍສິບຄອບຄົວໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເທິງຍອດພູສູງຊັນທີ່ສູງກວ່າໜ້າດິນ 1000 ແມັດ, ຂັ້ນໃດແບບງ່າຍທີ່ເຮັດດ້ວຍຫວາຍ ແລະຍາວ 4 ກິໂລແມັດ ແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ຕ້ອງຍ່າງຜ່ານທີ່ເຂົາເຈົ້າພົວພັນກັບພາຍນອກ.


ນີ້ແມ່ນບ້ານອາທູເລ້ຍກ່ອນປີ 2015 ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດພູດອຍພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ.


ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທີມງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຂັ້ນໃດເຫຼັກກ້າທີ່ໝັ້ນຄົງສາຍໜຶ່ງໄດ້ເຂົ້າແທນຂັນໃດຫວາຍ.