ເວທີອັດສະລີຍະເພື່ອການປະກອບອາຊີບໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການປະກອບອາຊີບ

2023-03-06 16:25:55 criໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເມືອງອ່ານຢີ້ນະຄອນນານຊ່າງ ແຂວງຈ່ຽງຊີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເວທີເຕີມີນໍ (terminal platform)ອັດສະລີຍະເພື່ອການປະກອບອາຊີບ. ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ຮູບແບບບໍລິການແບບ “ອິນເຕີເນັດ+ການປະກອບອາຊີບ”, ໃນເວລາຜູ້ສະໝັກງານຊອກຫາໄດ້ຕຳແໜ່ງງານອັນເໝາະສົມ,ກໍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດວຽກກັບຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນບຸຄະລາກອນຂອງວິສາຫະກິດໂດຍກົງຜ່ານທາງວິດີໂອກັບທີ່ໄດ້ເລີຍ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ເມືອງອ່ານຢີ້ໄດ້ຕິດຕັ້ງເວທີອັດສະລີຍະດັ່ງກ່າວໃຫ້ບ້ານບໍລິຫານ20ກວ່າບ້ານແລ້ວ, ມີວິສາຫະກິດ80ກວ່າແຫ່ງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນໃນເວທີດັ່ງກ່າວໂດຍສາມາດສະໜອງຕຳແໜ່ງງານໄດ້ 26.000 ເທື່ອ.ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເມືອງອ່ານຢີ້ນະຄອນນານຊ່າງ ແຂວງຈ່ຽງຊີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເວທີເຕີມີນໍ (terminal platform)ອັດສະລີຍະເພື່ອການປະກອບອາຊີບ. ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ຮູບແບບບໍລິການແບບ “ອິນເຕີເນັດ+ການປະກອບອາຊີບ”, ໃນເວລາຜູ້ສະໝັກງານຊອກຫາໄດ້ຕຳແໜ່ງງານອັນເໝາະສົມ,ກໍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດວຽກກັບຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນບຸຄະລາກອນຂອງວິສາຫະກິດໂດຍກົງຜ່ານທາງວິດີໂອກັບທີ່ໄດ້ເລີຍ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ເມືອງອ່ານຢີ້ໄດ້ຕິດຕັ້ງເວທີອັດສະລີຍະດັ່ງກ່າວໃຫ້ບ້ານບໍລິຫານ20ກວ່າບ້ານແລ້ວ, ມີວິສາຫະກິດ80ກວ່າແຫ່ງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນໃນເວທີດັ່ງກ່າວໂດຍສາມາດສະໜອງຕຳແໜ່ງງານໄດ້ 26.000 ເທື່ອ.