ຕຸຊານຈືຮ່ອມເຫວແຫ່ງຄວາມງາມທີ່ແຝງຊ້ອນຄວາມທ້າທາຍໄວ້

2023-07-20 14:55:21 CRI    ຕຸຊານຈືຮ່ອມເຫວແຫ່ງຄວາມງາມທີ່ແຝງຊ້ອນຄວາມທ້າທາຍໄວ້