ສ້າງລະບົບພາສີທີ່ຍຸຕິທຳກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີຜົນດີຕໍ່ການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການຄ້າຂອງໂລກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ປັບປຸງເສັ້ນທາງໃຫ້ດີ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດການຄ້າ

2023-10-15 18:13:10 cri