ເມື່ອ​ນັ້ນ​ຝັນ ວັນ​ນີ້​ຈິງ

2023-10-16 10:39:01 cmg

ຄວາມຄອງຄອຍຂອງຍ່າ

ຄວາມເສຍດາຍຂອງລຸງ

ຄວາມຝັນກ່ຽວກັບທາງລົດໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໄດ້ຜ່ານຄົນ 3 ຮຸ່ນ ມາເປັນເວລາເກືອບ 100 ປີ

ໃນທີ່ສຸດ

ນາງວົງທອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນປາກົດເປັນຈິງ.