ກຳມະກອນ​ເຕົາທຳຄວາມຮ້ອນ

2023-12-05 16:07:34 CRI

 

   ທ່ານລິວຈວິ່ນລີ້ກຳມະກອນເຕົາທຳຄວາມຮ້ອນບໍ່ເລົ່າສູ່ຟັງ:ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມທັນສະໄໝປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ,ເຕົາທຳຄວາມຮ້ອນເກົ່າຖືກປ່ຽນໃໝ່ໝົດ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງພວກກຳມະກອນດີຂຶ້ນ, ທ້ອງຟ້າແຈ່ມໃສກວ່າເກົ່າ,ພວກກຳມະກອນເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານ ກໍ່ມີອາລົມດີຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານຫຼາຍຂຶ້ນ.