ການບໍລິໂພກແບບໃໝ່ ມັນ​ໃໝ່​ຢູ່​ບ່ອນ​ໃດ

2024-05-10 14:43:08 CRI


ໃນສະພາບການພັດທະນາອັນໃໝ່ຂອງຈີນ, ການບໍລິໂພກແມ່ນກຳລັງຊຸກຍູ້ອັນດັບໜຶ່ງຂອງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ, ໃນນັ້ນ, ການບໍລິໂພກແບບໃໝ່ແມ່ນກຳລັງສຳຄັນໃນການເປີດກວ້າງການບໍລິໂພກ. ມື້ນີ້, ພວກເຮົາກໍມາລົມກັນກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກແບບໃໝ່ ມັນໃໝ່ຢູ່ບ່ອນໃດ? ແລະມັນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດແນວໃດ?