ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອຮັບມືກັບອາກາດຮ້ອນເອົ້າ

2024-06-18 21:10:38 CRI

ມື້ໃດອາກາດຈຶ່ງຈະເຢັນລົງໄດ້? ຄຳຕອບແມ່ນຢູ່ໃນກຳມືຂອງພວກເຮົາເອງ.