ບົດທີ 1 ທັກທາຍ​ສະບາຍດີ

 ຄຳ​ເຫັນ
 
 • ຂໍ້ສຳຄັນ​ມື້​ນີ້

 • play 1.   你好!
  Nǐ hǎo!
  ສະບາຍ​ດີ.
 • play 2.   你叫什么名字?
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  ​ເຈົ້າຊື່​ຫຍັງ
 • play 3.   这是我的名片。
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  ນີ້​ແມ່ນ​ນາມບັດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ.
 • play 4.   好久不见。
  Hǎojiǔ bújiàn.
  ດົນ​ແລ້ວ​ບໍ່​ໄດ້​ພໍ້​ກັນ.